หน้าหลัก / ค้นหาฐานข้อมูลงานวิจัย

ค้นหาข้อมูลงานวิจัย

 
จำนวนที่พบ 183 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 โครงการรู้เพื่อทำได้จริง เพื่อชีวิต : แนวทางการพัฒนาและยกระดับทักษะเพื่ออนาคตของแรงงานนอกระบบการศึกษาในสถานประกอบการที่เชื่อมโยงกับผลผลิตทางการเกษตรในจังหวัดสุพรรณบุรี : รายงานฉบับสมบูรณ์/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
2 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายประกอบการออกกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ... : รายงานฉบับสมบูรณ์ จัดทำโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เสนอต่อ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน/สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
3 ค่าจ้างและผลิตภาพแรงงานไทย พัฒนาอย่างไรให้ส่งเสริมกันและกัน : รายงานฉบับสมบูรณ์/กระทรวงแรงงาน
4 โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : รายงานฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อ กองแผนงานและสารสนเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน/มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะวิศวกรรมศาสตร์
5 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เสนอต่อ สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์
6 ทิศทางตลาดแรงงานไทยในอนาคต : รายงานการศึกษาวิจัย/กรมการจัดหางาน
7 โครงการศึกษารูปแบบการทํางาน การจ้างงาน สวัสดิการและหลักประกันทางสังคมของแรงงานผู้สูงอายุ : รายงานฉบับสมบูรณ์/กระทรวงแรงงาน
8 แนวทางการปรับโครงสร้างตลาดแรงงาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย = Thailand labor market restructuring/ชลจิต วรวังโส วีรกุล และคณะ
9 แนวทางการเพิ่มผลิตภาพแรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภาพแรงงานไทย : รายงานการศึกษาวิจัย/กระทรวงแรงงาน
10 รูปแบบการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานนอกระบบการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช : รายงานการวิจัย/เกียรติขจร ไชยรัตน์ พัชรี พระสงฆ์และ อรัญญา จินาชาญ
11 พัฒนาฝีมือแรงงาน ทางออกวิกฤตเศรษฐกิจไทย = Upgrading skills, Upgrading thailand/ธนาดล เปี่ยมพงษ์สานต์ และคณะ
12 รายงานการวิจัย เรื่อง การดำเนินการตามนโยบายและมาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงานและสมรรถนะแรงงาน และนัยของนโยบายสมรรถนะแรงงานต่อการศึกษาระบบเปิดในอาเซียน: กรณีศึกษาประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว/มนูญ โต๊ะยาม และ วสุ สุวรรณวิหค
13 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2555-2559 : รายงานฉบับสมบูรณ์ / จัดทำโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เสนอต่อ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/สถาบันวิจัยเพื่อการรพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม
14 โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพปัญหาด้านคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยและแนวทางแก้ไข : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร / โดย ศูนย์วิจัยนโยบายและการบริหาร วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เสนอต่อ สำนักคุ้มคาองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน/มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ. ศูนย์วิจัยนโยบายและการบริหาร.
15 โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพปัญหาด้านคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยและแนวทางแก้ไข : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย ศูนย์วิจัยนโยบายและการบริหาร วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เสนอต่อ สำนักคุ้มคาองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน/มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ. ศูนย์วิจัยนโยบายและการบริหาร.
12345...


อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2245-1707 ต่อ 1918

https://facebook.com/dsdlibrary

dsdlib@gmail.com

สถิติการเข้าใช้ : 17743 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566