หน้าหลัก / ค้นหาฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

ค้นหาข้อมูลวิทยานิพนธ์

 
จำนวนที่พบ 54 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านแรงงานฝีมือทักษะสูง ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก/นรเศรษฐ์ คำบำรุง
2 ปัญหาในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545/วิชาญ ศรีเล็ก
3 การศึกษาพฤติกรรมของผนังอิฐก่อโบราณเสริมด้วย Glass Fiber-Reinforced Polymer (GFRP) ภายใต้แรงกระทำทางด้านข้างแบบวัฏจักร / ชินโชติ บรรจงปรุ = Study on the behavior of ancient masonry wall retrofitted using glassfiber-reinforced polymer (GFRP) uder lateral cyclic load / Chinchot banjongpru/ชินโชติ บรรจงปรุ
4 การพัฒนาขีดความสามารถของวิทยากรฝึกอบม เพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง / จตุรภัทร เงินมูล = The development of competency for skill development training instructors of lampang institute for skill development region 10 / Chaturapat ngernmool/จตุรภัทร เงินมูล
5 กระบวนการย้ายถิ่นของหญิงอาชีพนวดแผนไทยในชนบทอีสาน / ชวัญชนก สันฐาน/ชวัญชนก สันฐาน
6 การจัดการความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคที่สามในการพัฒนาฝีมือแรงงาน / กิตตินันท์ ศรีหฤทัยนิรมล/กิตตินันท์ ศรีหฤทัยนิรมล
7 การประยุกต์ใช้การประชาสัมพันธ์เชิงพุทธในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน = Buddhist Public Relations Application in Office of Permanent Secretary, Ministry of Labour //วรรณกานต์ ขาวลาภ
8 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการพัฒนาฝีมือของแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหวัดชัยนาท / นพดล น้อยอุทัย/นพดล น้อยอุทัย
9 การจัดทำหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานด้านโลจิส์ติกส์สาขาช่างเชื่อม TIG / ศศิกฤษณ์ สุวรรณาคม/ศศิกฤษณ์ สุวรรณาคม
10 การจัดทำหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานด้านโลจิส์ติกส์สาขาช่างเชื่อม TIG / กิตติภพ หมวดเพชร/กิตติภพ หมวดเพชร
11 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะในการพัฒนาอาชีพของผู้รับการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/วิรัช คันศร
12 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการฝึกอบรมสำหรับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/ศศิภพ จิตรกร
13 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนโครงการการฝึกอบรมฝีมือแรงงานของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร/พินิจ วิสุทธิพันธ์
14 ระบบจัดการฐานข้อมูลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน = Skill Standard Testing Database Management System/วินัย มะยมทอง
15 ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อการฝึกอบรม ตามหลักสูตรเทคนิคการสอนงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน / เกยูร ศรียศชาติ/เกยูร ศรียศชาติ
1234


อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2245-1707 ต่อ 1918

https://facebook.com/dsdlibrary

dsdlib@gmail.com

สถิติการเข้าใช้ : 20652 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566