หน้าหลัก / ค้นหาฐานข้อมูลผลงานทางวิชาการ

เอกสารผลงานทางวิชาการ

 
จำนวนที่พบ 1464 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 เอกสารประกอบการฝึก สาขาการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ระบบเกียร์ CV-Matic/สมาน จันทสารคุณ
2 การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพแผนพัฒนากำลังคน จังหวัดนครราชสีมา : รายงานการศึกษาส่วนบุคคล/ปราบพล โล่ห์วีระ
3 การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) : รายงานการศึกษาส่วนบุคคล/ชัยชนะ เดชแพ
4 รูปแบบการพัฒนาฝีมือแรงงานด้าน Smart Farmer เพื่อการตลาด กรณีศึกษา จังหวัดขอนแก่น : รายงานการศึกษาส่วนบุคคล/พรศิวลักษณ์ ผิวสอาด
5 การยกระดับสมรรถนะในการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีของบุคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการทำงานยุคดิจิทัล : รายงานการศึกษาส่วนบุคคล/นภาเพ็ญ ศรีศักดิ์
6 การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานนอกระบบภาคการเกษตรในยุควิถีชีวิตใหม่ : รายงานการศึกษาส่วนบุคคล/มานิตย์ มงคลชื่น
7 การสร้างแรงงานคุณภาพป้อนตลาดแรงงาน : กรณีศึกษาโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ : รายงานการศึกษาส่วนบุคคล/สรรชัย ชอบพิมาย
8 การดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านรางวาลย์/เอกชัย พรรณบัตร
9 โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรีในสถานประกอบกิจการระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ กรณีศึกษา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ/อาเดียว โกฏเพชร
10 การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ/อาจินต์ อินจันทร์
11 การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กรณีศึกษา : ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์สุพรรณบุรี/เสาวลักษณ์ น้อยอุทัย
12 การยกระดับศูนย์ข้อมูลบุคลากรฝึกเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน (DSD. Trainer Information Center)/สรายุธ ศศิสุวรรณ
13 การพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบและผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์/สุวารินทร์ จันทรา
14 การติดตามประเมินผลโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสาขา ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร กรณีศึกษา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร/สุวัจน์ จันทร์โสภา
15 การฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานนอกระบบรองรับสถานการณ์ COVID-19/สาระศรี นามอินทร์
12345...


อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2245-1707 ต่อ 1918

https://facebook.com/dsdlibrary

dsdlib@gmail.com

สถิติการเข้าใช้ : 20647 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566