หน้าหลัก / ค้นหาฐานข้อมูลผลงานทางวิชาการ

นักบริหารระดับสูง (นบส.)

 
จำนวนที่พบ 21 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพแผนพัฒนากำลังคน จังหวัดนครราชสีมา : รายงานการศึกษาส่วนบุคคล/ปราบพล โล่ห์วีระ
2 การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) : รายงานการศึกษาส่วนบุคคล/ชัยชนะ เดชแพ
3 รูปแบบการพัฒนาฝีมือแรงงานด้าน Smart Farmer เพื่อการตลาด กรณีศึกษา จังหวัดขอนแก่น : รายงานการศึกษาส่วนบุคคล/พรศิวลักษณ์ ผิวสอาด
4 การยกระดับสมรรถนะในการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีของบุคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการทำงานยุคดิจิทัล : รายงานการศึกษาส่วนบุคคล/นภาเพ็ญ ศรีศักดิ์
5 การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานนอกระบบภาคการเกษตรในยุควิถีชีวิตใหม่ : รายงานการศึกษาส่วนบุคคล/มานิตย์ มงคลชื่น
6 การสร้างแรงงานคุณภาพป้อนตลาดแรงงาน : กรณีศึกษาโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ : รายงานการศึกษาส่วนบุคคล/สรรชัย ชอบพิมาย
7 การพัฒนาผลิตภาพแรงงานในยุคการเปลี่ยนแปลงที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามามีบทบาทสำคัญ : รายงานการศึกษาส่วนบุคคล/วิจิตรา บูรณะวานิช
8 แนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานเฉพาะสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ: รายงานการศึกษาส่วนบุคคล/จิราภรณ์ ปุญญฤทธิ์
9 แนวทางการส่งเสริมภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 : รายงานการศึกษาส่วนบุคคล/ดรุณี นิธิทวีกุล
10 แนวทางการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานในระบบสู่ยุคการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี 4.0 : รายงานการศึกษาส่วนบุคคล/จิรวรรณ สุตสุนทร
11 การขับเคลื่อนอาชีพที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ กรณีช่างไฟฟ้าภายในอาคาร: รายงานการศึกษาส่วนบุคคล/เลอพงษ์ แตงเนียม
12 การพัฒนาบุคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับความต้องการแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) : รายงานการศึกษาส่วนบุคคล/อนุกูล นำหน้าวงษ์สุข
13 การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านระบบการฝึกตามสมรรถนะ : รายงานการศึกษาส่วนบุคคล/ชัย มีเดชา
14 การพัฒนาระบบการให้บริการ "การพัมนาทรัพยากรมนุษย์ระบบอัจฉริยะ (Smart Human Resource Development : Smart HRD)" : รายงานการศึกษาส่วนบุคคล/สมศักดิ์ พรหมดำ
15 การสร้างแรงงานคุณภาพ (Super worker) ขับเคลื่อนผลิตภาพแรงงานสู่ SME เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ประเทศ : รายงานการศึกษาส่วนบุคคล/สง่า วงศ์ษาพาน
12


อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2245-1707 ต่อ 1918

https://facebook.com/dsdlibrary

dsdlib@gmail.com

สถิติการเข้าใช้ : 24405 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566