หน้าหลัก / ค้นหาฐานข้อมูลผลงานทางวิชาการ

ชำนาญการ (ชก.)

 
จำนวนที่พบ 288 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 แนวทางการเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญ/วาสนา โกมลพันธ์
2 การบริหารงบประมาณ กรณีศึกษา : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี/นฤมล ตั้งกิจ
3 การตรวจสอบพัสดุประจำปีหน่วยงานส่วนกลาง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/ณัฐกานต์ เปลี่ยนกลิ่น
4 การเบิกจ่ายงบประมาณ กรณีศึกษา : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ/ขนิษฐา ฟองภู่
5 การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรณีศึกษา : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙/นิกร คำภาพงษ์
6 การเตรียมการจัดประชุมให้มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา : การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย/ภธรเดช ยิ่งสุข
7 การดําเนินงานโครงการฝึกอบรมต้นแบบ หลักสูตรการจัดการด้านอาหาร และโภชนาการบนเรือ (Food and Catering) กรณีศึกษา : สํานักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก/จรรยานิตย์ ทองบริบูรณ์
8 การปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ระดับกรม (DPIS) กรณีศึกษา : ระบบแสดงความประสงค์เลือกหน่วยงานที่ต้องการย้ายแบบออนไลน์/ชมพูนุท คงสม
9 การส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการยื่นคําขอรับความเห็นชอบหลักสูตรการฝึกอบรม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) กรณีศึกษา : สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก/ยุวพา สุพัฒน์
10 การจัดทําแผนและส่งเสริมการบูรณาการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กรณีศึกษา : สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก/ปาริชาติ สิทธิกัน
11 การดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้าง ตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน กรณีศึกษา : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๓ ปัตตานี/อัสอารี ลาเต๊ะ
12 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ กรณีศึกษา : สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร/พรรณี สวัสดี
13 การศึกษาความต้องการของสถานประกอบกิจการในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ช่างซ่อมเครื่องยนต์ กรณีศึกษา : สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร/ดนุพล นาคอินทร์
14 การจัดทํามาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ สาขาพนักงานบํารุงรักษารถยนต์ ระดับ ๑ บริษัท นครพนมพิจิตรเพชรมอเตอร์คาร์ จํากัด (เซฟโรเลต สาขานครพนม)/วุฒินันท์ เมืองสูง
15 แนวทางการปรับปรุงการจัดตั้งและดําเนินงานของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กรณีศึกษา : บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด และ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด จังหวัดสระบุรี/พิษณุ ลายหงษ์
12345...


อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2245-1707 ต่อ 1918

https://facebook.com/dsdlibrary

dsdlib@gmail.com

สถิติการเข้าใช้ : 20676 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566