หน้าหลัก / ค้นหาฐานข้อมูลผลงานทางวิชาการ

ชำนาญการพิเศษ (ชพ.)

 
จำนวนที่พบ 382 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 การดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านรางวาลย์/เอกชัย พรรณบัตร
2 โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรีในสถานประกอบกิจการระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ กรณีศึกษา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ/อาเดียว โกฏเพชร
3 การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ/อาจินต์ อินจันทร์
4 การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กรณีศึกษา : ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์สุพรรณบุรี/เสาวลักษณ์ น้อยอุทัย
5 การยกระดับศูนย์ข้อมูลบุคลากรฝึกเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน (DSD. Trainer Information Center)/สรายุธ ศศิสุวรรณ
6 การพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบและผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์/สุวารินทร์ จันทรา
7 การติดตามประเมินผลโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสาขา ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร กรณีศึกษา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร/สุวัจน์ จันทร์โสภา
8 การฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานนอกระบบรองรับสถานการณ์ COVID-19/สาระศรี นามอินทร์
9 ความรู้ความเข้าใจของสถานประกอบกิจการด้านสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 กรณีศึกษา : จังหวดัยโสธร/เสกสรรค์ จิตพงษ์
10 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติตามระบบประกันคุณภาพ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ภายใต้ข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 : 2012/เสกสรรค์ ขาวสังข์
11 การพัฒนาศักยภาพแรงงาน 10 กลุ่ม อุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)/สมชาติ คำอยู่
12 การดำเนินงานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 พื้นที่จังหวดัหนองคาย/ศักดิ์ดา สีกะมุท
13 แนวทางการพัฒนาผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการขนาดย่อม กลุ่ม OTOP วิสาหกิจชุมชน ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 50 คน กรณีศึกษา : ชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากคลอง/วีรพงศ์ บูก๋ง
14 การวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยระบบคลังข้อมูลการพัฒนาฝีมือแรงงาน (Data Warehouse)/วันชัย ติขิณานนท์
15 1 โครงการ 1 จังหวัด 1 หลักสูตร กรณีศึกษา : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น/รังสิทธิ์ สำราญ
12345...


อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2245-1707 ต่อ 1918

https://facebook.com/dsdlibrary

dsdlib@gmail.com

สถิติการเข้าใช้ : 20672 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566