หน้าหลัก / ค้นหาฐานข้อมูลผลงานทางวิชาการ

ผู้เชี่ยวชาญ (ชช.)

 
จำนวนที่พบ 21 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 การปรับบทบาทและการพัฒนาระบบบริหารของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/สันติพงษ์ สนธิ
2 แนวทางในการดำเนินการให้มาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ/สุวัฒน์ โอภาสานนท์
3 การใช้แรงงานของบริษัทต่างชาติในประเทศไทย/เชาวฤทธิ์ ตันติศักดิ์
4 ระบบบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์(Results Based Management System : RBM) ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน/เชาวฤทธิ์ ตันติศักดิ์
5 มาตราฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย 8001-2546/เชาวฤทธิ์ ตันติศักดิ์
6 การจูงใจประชาชนเข้าสูการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยอาศัยการประชาสัมพันธ์/สรีวัชรี ยรรยง
7 การจูงในภาคเอกชน ดำเนินการฝึกอาชีพตาม พรบ ส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ.2537/สรีวัชรี ยรรยง
8 การพัฒนาระบบการปฎิบัติงานด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน/ประสงค์ อยู่ดี
9 บทบาทของผู้ตรวจราชการกรมในการสนับสนุนระบบงานติดตามประเมินผลการปฎิบัติงาน/สุวัฒน์ โอภาสานนท์
10 การนำมาตรฐานฝีมือแรงงานมาใช้เป็นเกณฑ์กำหนดค่าจ้างสำหรับแรงงานฝีมือ/อารียา โรจน์วิถี
11 การวิเคราะห์ความต้องการแรงงานฝีมือ/อารียา โรจน์วิธี
12 เรื่อง ประโยชน์ของการใช้กฏหมายคุ้มครองแรงงานในอาชีพกรีดยางพารา/ปราโมทย์ เถรแก้ว
13 ทิศทางและกลยุทธ์ในการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน/อนุโพธ บุนนาค
14 การบริหารแรงงานโดยใช้องค์การบริหารส่วนตำบล/ปราโมทย์ เถรแก้ว
15 การฝึกและการพัฒนาอาชีพคนพิการของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กรณีศึกษา:คนพิการจังหวัดศรีสะเกษ/อนุโพธ บุนนาค
12


อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2245-1707 ต่อ 1918

https://facebook.com/dsdlibrary

dsdlib@gmail.com

สถิติการเข้าใช้ : 20662 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566