หน้าหลัก / ค้นหาคลังข้อมูล

บทวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 
จำนวนที่พบ 12 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 ภาพอนาคตประเทศไทยรายได้สูง: มุมมองตลาดแรงงานในอนาคต/ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร และนครินทร์ อมเรศ
2 รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566/สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
3 การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต/จุฑาทิพย์ ศิริพงษ์
4 การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทย = Thailand's Labour Skill Development for Increased Competency/ประสงค์ ศิริมณฑล, สุพัตรา ยอดสุรางค์, วรสิทธิ์ เจริญพุฒ, เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์
5 ฺBLOCKCHAIN กำลังเปลี่ยนโลก/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
6 ผลกระทบของ Trade War ต่อการจ้างงานภาคอุตสาหกรรมและบริการ/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
7 Work Tranformation/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
8 เกษตรกรไทย High Touch โอกาสแรงงานสู่ผู้ประกอบกิจการ/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
9 การพัฒนาคนให้ทันกับ AI/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
10 ศักยภาพแรงงานกับพัฒนาเศรษฐกิจไทย/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
11 7 การวิเคราะห์ภารกิจสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงาน/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
12 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติและข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงาน/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2245-1707 ต่อ 1918

https://facebook.com/dsdlibrary

dsdlib@gmail.com

สถิติการเข้าใช้ : 20679 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566