หน้าหลัก / ค้นหาคลังข้อมูล

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 
จำนวนที่พบ 8 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 ระเบียบกรมพัฒนาฝีมือแรงงานว่าด้วยการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566/ราชกิจจานุเเบกษา
2 ระเบียบกรมพัฒนาฝีมือแรงงานว่าด้วยการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 ฉบับภาษาอังกฤษ/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
3 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
4 สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
5 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
6 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัมนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
7 ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา เล่ม 119 ตอนที่ 98/1 ก พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545/สำนักนิติธรรม. ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา
8 การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2245-1707 ต่อ 1918

https://facebook.com/dsdlibrary

dsdlib@gmail.com

สถิติการเข้าใช้ : 20673 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566