หน้าหลัก / ค้นหาคลังข้อมูล

มาตรฐานฝีมือแรงงาน

 
จำนวนที่พบ 11 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 12) ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2566/กระทรวงแรงงาน
2 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดอัตรค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ฉบับที่ 7) ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2566/กระทรวงแรงงาน
3 ตารางมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จำนวน 273 สาขา ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2566/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
4 เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
5 คู่มือการปฏิบัติงานทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
6 คู่มือการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
7 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
8 คู่มือการขออนุญาตจัดตั้งเป็นผุ้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.
9 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถวายพระราชสมัญญานาม "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกำหนดให้ วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี เป็นวัน "มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ"/สำนักนายกรัฐมนตรี
10 ข้อเสนอแนะการใช้ประโยชน์จากการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
11 ทำความรู้จักกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2245-1707 ต่อ 1918

https://facebook.com/dsdlibrary

dsdlib@gmail.com

สถิติการเข้าใช้ : 20659 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566