หน้าหลัก / ค้นหาคลังข้อมูล

แผนปฏิบัติราชการ

 
จำนวนที่พบ 17 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566-2570/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
2 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2567 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 พลางก่อน 8 เดือน (ตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2567)/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
3 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
4 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
5 แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
6 การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-based) : รายงานการวิจัย/สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
7 แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (พ.ศ. 2565 – 2570)/กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
8 แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570/สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
9 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2570/สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
10 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสาม (พ.ศ. 2566 - 2570)/สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
11 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
12 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในด้านการส่งเสริมแรงงาน/สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
13 สมรรถนะบุคลากรในอนาคตสำหรับ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (พ.ศ. 2563 - 2567)/สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
14 โครงการศึกษาการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล (Digital Manpower) เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพอเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) : รายงานฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐดิจิทัล โดยมูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย/สำนักงานส่งเสริมเศรษฐดิจิทัล (DEPA)
15 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)/ราชกิจจานุเบกษา
12


อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2245-1707 ต่อ 1918

https://facebook.com/dsdlibrary

dsdlib@gmail.com

สถิติการเข้าใช้ : 20643 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566