หน้าหลัก / ค้นหาคลังข้อมูล

สถิติการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 
จำนวนที่พบ 5 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 รายงานหมู่บ้านชนบทไทยจากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2566 : สรุปรายงานตัวชี้วัดของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หมวดที่ 4 ความรู้และกาศึกษา ตัวชี้วัด 30 การได้รับการฝึกอบรมด้านต่างๆ/กรมพัฒนาชุมชน
2 รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2566 : สรุปรายงานตัวชี้วัดของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หมวดที่ 3 การศึกษา ตัวชี้วัดที่ 24 เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 และเด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทำ ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ/กรมพัฒนาชุมชน
3 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาปี 2565 และประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2567 - 2568/กรมการจัดหางาน
4 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ. 2566/สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5 สถิติการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2245-1707 ต่อ 1918

https://facebook.com/dsdlibrary

dsdlib@gmail.com

สถิติการเข้าใช้ : 20675 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566