หน้าหลัก / ค้นหาฐานข้อมูลจดหมายเหตุกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ค้นหาข้อมูลจดหมายเหตุกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 
จำนวนที่พบ 33 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 15 มีนาคม 2549 ครบรอบวันสถาปนากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
2 15 มีนาคม 2548 สู่ปีที่ 14 ทศวรรษแห่งการพัฒนาแรงงานฝีมือไทยสู่มาตรฐานสากล/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
3 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน/สำนักนายกรัฐมนตรี
4 สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาแรงงานและพัฒนาอาชีพ ฉบับที่ 1 ( พ.ศ. 2546 - 2549 )/กระทรวงแรงงานและพัฒนาอาชีพ
5 แผนปฏิบัติการกระทรวงแรงงานและพัฒนาอาชีพ ฉบับที่ 1 ( พ.ศ. 2546 - 2549 )/กระทรวงแรงงานและพัฒนาอาชีพ
6 แผนพัฒนาแรงงานและพัฒนาอาชีพ ฉบับที่ 1 ( พ.ศ. 2546 - 2549 ) กระทรวงแรงงานและพัฒนาอาชีพ/กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
7 คู่มือบริหารงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
8 เอกสารสรุปการดำเนินการของคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.)/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
9 พัฒนาฝีมือแรงงานคดี/นพดล รอดเรืองเดช, ผู้เรียบเรียง
10 คู่มือประสานงานและพัฒนาการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน : รวมหลักการ แนวปฏิบัติ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
11 โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน กัมพูชา - ไทย/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
12 พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2537/สำนักนายกรัฐมนตรี
13 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2536 พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของกระทรวงมหาดไทยไปเป็นกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2536/สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
14 สรุปผลการสัมมนา เรื่อง "ความต้องการแรงงานฝีมือด้านช่าง" จัดทำโดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ร่วมกับ สภาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
15 แผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ฉบับที่หนึ่ง พ.ศ. 2538 - 2539 และ 2540 - 2544/กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
123


อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2245-1707 ต่อ 1918

https://facebook.com/dsdlibrary

dsdlib@gmail.com

สถิติการเข้าใช้ : 20648 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566