หน้าหลัก / รายละเอียดภาพข่าวประชาสัมพันธ์

บริการสืบค้นฐานข้อมูล (Online database search) ผ่านระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-library)


ชื่อเรื่อง : บริการสืบค้นฐานข้อมูล (Online database search) ผ่านระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-library)

รายละเอียด : ห้องสมุดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบห้องสมุด e-library เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดในยุคดิจิทัลให้แก่บุคลากรของกรมและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 8 ฐานข้อมูล ได้แก่ 1. ฐานข้อมูลหนังสือ 2. ฐานข้อมูลเอกสารทางวิชาการ 3. ฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 4. ฐานข้อมูลรายงานการวิจัย 5. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ 6. ฐานจ้อมูลดรชนีวารสาร 7. ฐานข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ส.2540 8. ฐานข้อมูลโสตทํศนวัสดุ

วันที่บันทึกข้อมูล : 16-ต.ค. -2023


อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2245-1707 ต่อ 1918

https://facebook.com/dsdlibrary

dsdlib@gmail.com

สถิติการเข้าใช้ : 20663 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566