7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กร
7(2) อำนาจหน้าที่และวิธีการดำเนินงาน
7(3) สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
7(4) กฎ มติค.ร.ม. ข้อบังคับ คำสั่ง
7(5) ข้อมูลข่าวสาร
9(1) ผลการพิจารณาที่มีผลต่อเอกชน
9(2) นโยบายและการตีความ
9(3) แผนงานโครงการและงบประมาณ
9(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
9(5) สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจฯ
9(6) สัญญาสำคัญของรัฐ
9(7) มติ ค.ร.ม.
9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่น
 
เข้าใช้ที่ระบบอินทราเน็ต
 
เข้าใช้ที่ระบบอินทราเน็ต
 
 
 
 
 
 
 
การบริหารการพัฒนาฝีมือแรงงาน
แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
โครงการ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
กฎหมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงงาน
สถิติการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ข่าวกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
การฝึกอบรมอาชีพ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
หลักสูตรการฝึก
ผลงานวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานประจำปี
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 9 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2245-1707 ต่อ 918 โทรสาร 0-2247-6603 อีเมล์  library@dsd.go.th   ผู้รับผิดชอบ : นายชาญชัย  มอดเม็ด